فارسی خوانداری ششم

درک مطلب صفحه 12 فارسی پایه ششم

لوگو مرجع انشا

درک مطلب صفحه 12 فارسی پایه ششم جواب درک مطلب صفحه 12 از درس 1 فارسی ششم دبستان حل صفحه 12 درس اول فارسی پایه 6 سوالات: 1- در شعری که خواندید بلبل و قمری چه می خوانند؟ 2- برداشت شما از بیت برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر …

ادامه نوشته »

درک مطلب صفحه 16 فارسی ششم

لوگو مرجع انشا

درک مطلب صفحه 16 فارسی ششم حل درک مطلب صفحه 16 درس 2 فارسی پایه ششم جواب درک مطلب درس 2 فارسی پایه 6 سوالات: 1- با توجه به متن درس، نظر گروه ایمان چه بود؟ 2- نظر شما درباره ی آن چهار واژه چیست؟ 3- نظر گروه اخلاق را …

ادامه نوشته »

گوش کن و بگو صفحه 17 فارسی پایه ششم

لوگو مرجع انشا

گوش کن و بگو صفحه 17 فارسی پایه ششم جواب گوش کن و بگو صفحه 17 درس 2 فارسی پایه 6 گوش کن و بگو درس 2 پنجره های شناخت فارسی پایه ششم سوال: به قصّه ی «رفتار نیکان»، که برای شما پخش یا خوانده می شود، با دقت گوش …

ادامه نوشته »

خوانش و فهم صفحه 19 فارسی پایه ششم

خوانش و فهم صفحه 19 فارسی پایه ششم

خوانش و فهم صفحه 19 فارسی پایه ششم جواب خوانش و فهم صفحه 19 فارسی پایه 6 دبستان حل صفحه 19 فارسی پایه شش دبستان سوالات: 1- در مصراع “می ریختم تمام جهان را به پای تو”، “تو” به چه کسی اشاره دارد؟ 2- بیت “مهرت برون نمی رود از …

ادامه نوشته »

درک و دریافت صفحه 23 فارسی پایه ششم

درک و دریافت صفحه 23 فارسی پایه ششم

درک و دریافت صفحه 23 فارسی پایه ششم جواب درک و دریافت صفحه 23 فارسی ششم درس 2 درک و دریافت فارسی پایه 6 درس 2 صفحه 23 سوالات: 1- پیرزن در کجا زندگی می کرد؟ 2- تفاو تهای کلاغ و هدهد را بیان کنید. 3- با توجه به متن …

ادامه نوشته »

درک مطلب صفحه 29 فارسی پایه ششم

درک مطلب صفحه 29 فارسی پایه ششم

درک مطلب صفحه 29 فارسی پایه ششم درک مطلب صفحه 29 فارسی ششم درس 3 درک مطلب فارسی خوانداری پایه 6 صفحه 29 سوالات: 1- با توجه به متن درس، پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟ 2- به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟ 3- باز از کجا …

ادامه نوشته »

خوانش و فهم صفحه 31 فارسی پایه ششم

خوانش و فهم صفحه 31 فارسی پایه ششم

خوانش و فهم صفحه 31 فارسی پایه ششم جواب خوانش و فهم صفحه 31 درس 3 فارسی پایه 6 خوانش و فهم صفحه 31 درس 3 فارسی پایه ششم سوالات: 1- منظور از بیت «کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر» چیست؟ 2- …

ادامه نوشته »

درک مطلب صفحه 34 فارسی پایه ششم

درک مطلب صفحه 34 فارسی پایه ششم

درک مطلب صفحه 34 فارسی پایه ششم جواب درک مطلب صفحه 34 فارسی ششم درس چهارم درک مطلب فارسی خوانداری پایه 6 صفحه 34 سوالات: 1- مقصود از « آواهای دلنشین » و « نغمه های مهربانی » چیست؟ 2- چرا، زبان، موجودی زنده معرفی شده است؟ 3- شما چه …

ادامه نوشته »

درک مطلب صفحه 41 فارسی پایه ششم

درک مطلب صفحه 41 فارسی ششم درس 5

درک مطلب صفحه 41 فارسی پایه ششم درک مطلب صفحه 41 فارسی ششم درس 5 درک مطلب صفحه 41 فارسی خوانداری پایه 6 سوال: 1- منظور از عبارت زیر، چیست؟ از هفت خان گذشتن 2- رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر می گذارد؟ 3- به نظر شما …

ادامه نوشته »

درک و دریافت صفحه 48 فارسی ششم دبستان

درک و دریافت صفحه 48 فارسی ششم دبستان

درک و دریافت صفحه 48 فارسی ششم دبستان پاسخ درک و دریافت صفحه 48 فارسی ششم درک و دریافت فارسی پایه 6 صفحه 48 سوالات: 1- یونس و مهدی چه تفاوت ها و چه شباهت هایی با هم داشتند؟ 2- اگر شما به جای یونس بودید در برابر پیشنهاد مهدی …

ادامه نوشته »

کارگاه درس پژوهی صفحه 48 فارسی ششم

کارگاه درس پژوهی صفحه 48 فارسی ششم

کارگاه درس پژوهی صفحه 48 فارسی ششم پاسخ کارگاه درس پژوهی فارسی خوانداری پایه ششم صفحه 48 پاسخ صفحه 48 فارسی خوانداری پایه 6 کارگاه پژوهی سوالات: 1- با مراجعه به کتابخانه، داستان دیگری از شاهنامه ی فردوسی انتخاب، و شخصیت های آن را مشخص کنید. 2- به نظر شما …

ادامه نوشته »

درک مطلب صفحه 52 فارسی پایه ششم

درک مطلب صفحه 52 فارسی پایه ششم

درک مطلب صفحه 52 فارسی پایه ششم پاسخ درک مطلب صفحه 52 فارسی ششم درک مطلب فارسی پایه 6 صفحه 52 سوالات: 1- شاعر در این شعر “وطن” را به چه چیزهایی مانند کرده است؟ 2- وطن چگونه می تواند نگهبان وجود ما باشد؟ 3- شما وطن را به چه …

ادامه نوشته »

گوش کن و بگو صفحه 52 فارسی ششم

گوش کن و بگو صفحه 52 فارسی ششم

گوش کن و بگو صفحه 52 فارسی ششم گوش کن و بگو درس 6 صفحه 52 فارسی ششم دبستان جواب گوش کن و بگو فارسی پایه 6 صفحه 52 قصه ی «حماسه ی هرمز» را با دقّت گوش دهید و سپس درباره ی پرسش های زیر گفت و گو کنید. …

ادامه نوشته »

خوانش و فهم صفحه 57 فارسی پایه ششم

خوانش و فهم صفحه 57 فارسی پایه ششم

خوانش و فهم صفحه 57 فارسی پایه ششم خوانش و فهم فارسی ششم دبستان صفحه 57 از درس هفتم جواب خوانش و فهم صفحه 57 فارسی پایه 6 سوال: 1- در بیت گر رسد دشمنی برای وطن   جان و دل رایگان بیفشانیم، واژه دشمنی با چه آهنگی خوانده می شود؟چرا؟ …

ادامه نوشته »

درک مطلب صفحه 60 فارسی ششم دبستان

درک مطلب صفحه 60 فارسی پایه ششم

درک مطلب صفحه 60 فارسی ششم دبستان جواب درک مطلب صفحه 60 درس 8 فارسی پایه ششم پاسخ صفحه 60 فارسی پایه 6 درس 8 سوال: 1- منظور از مصراع چشم انتظار همت تو دین و میهن است چیست؟ 2- به نظر شما چه ارتباطی میان کار آرش با دریاقلی …

ادامه نوشته »

درک و دریافت صفحه 64 فارسی ششم

درک و دریافت صفحه 64 فارسی ششم

درک و دریافت صفحه 64 فارسی ششم پاسخ درک و دریافت درس هشتم صفحه 64 فارسی پایه ششم حل صفحه 64 از درس 8 فارسی پایه 6 سوال: 1- به نظر شما، چرا اسیران جنگی در دوران دفاع مقدس آزاد و آزادگان نامیده شده اند؟ 2- در این متن به …

ادامه نوشته »

درک مطلب صفحه 71 فارسی ششم دبستان

لوگو مرجع انشا

درک مطلب صفحه 71 فارسی ششم دبستان درک مطلب صفحه 71 فارسی ششم درس نهم پاسخ صفحه 71 فارسی پایه ششم سوال: 1- چرا دهخدا پایبند نام نبود؟ 2- ارزش و عظمت لغت نامه ی دهخدا را با چه کتابی برابر نهاده اند؟چرا؟ 3- چرا دهخدا آخرین دقایق عمر خود …

ادامه نوشته »

خوانش و فهم صفحه 73 فارسی ششم

لوگو مرجع انشا

خوانش و فهم صفحه 73 فارسی ششم جواب خوانش و فهم صفحه 73 فارسی پایه ششم دبستان خوانش و فهم فارسی ششم سوال: 1- آخرین دو بیتی به چه مفهومی اشاره دارد؟ 2- در اولین دو بیتی “بی” به چه معناست؟ 3- در کدام قسمت از خوانش مصراع ” باران …

ادامه نوشته »

درک مطلب صفحه 76 فارسی پایه ششم

لوگو مرجع انشا

درک مطلب صفحه 76 فارسی پایه ششم جواب درک مطلب صفحه 76 درس 10 فارسی پایه ششم پاسخ درک مطلب فارسی پایه ششم درس دهم سوال: 1- چرا دیدار پدر محمد، با افراد مختلف برای او جالب بود؟ 2- به نظر شما چرا سفر برای انسان جالب و هیجان انگیز …

ادامه نوشته »

درک و دریافت صفحه 82 فارسی ششم

لوگو مرجع انشا

درک و دریافت صفحه 82 فارسی ششم درک و دریافت صفحه 82 درس 11 فارسی پایه ششم جواب درک دریافت فارسی پایه ششم صفحه 82 سوال: با توجه به نمودار زیر درباره ی عناصر داستانی که خواندید گفت و گو کنید شخصیت ها: زمان: مکان: رویدادها یا حوادث: 1- چرا …

ادامه نوشته »