مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس 3 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس 3 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس 3 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ و جواب فعالیت های درس 3 مطالعات هشتم حل فعالیت های درس 3 مطالعات هشتم فعالیت صفحه 15 مطالعات هشتم سوال: 1- هم اکنون رئیس جمهور ایران کیست؟ او چگونه به این مقام انتخاب شده است؟ آیا می دانید در زمان …

ادامه نوشته »

جواب فعالیت های درس 2 مطالعات پایه هشتم

جواب فعالیت های درس 2 مطالعات پایه هشتم

جواب فعالیت های درس 2 مطالعات پایه هشتم حل و جواب تمام فعالیت های درس 2 مطالعات اجتماعی هشتم جواب فعالیت های درس 2 دوم مطالعات هشتم جواب فعالیت های درس 2 مطالعات اجتماعی پایه هشتم فعالیت صفحه 7 مطالعات هشتم سوال: 1- انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد …

ادامه نوشته »

حل فعالیت های درس 1 مطالعات اجتماعی هشتم

حل فعالیت های درس 1 مطالعات اجتماعی هشتم

حل فعالیت های درس 1 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ و حل فعالیت های درس 1 مطالعات پایه هشتم پاسخ و حل فعالیت های درس 1 مطالعات هشتم فعالیت صفحه 3 مطالعات هشتم سوال: الف) شباهت های این دو ماجرا چه مواردی بود؟ ب) در ماجراهایی که نقل شد افرادی که …

ادامه نوشته »

پاسخ فعالیت صفحه ۳ مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاسخ فعالیت صفحه ۳ مطالعات اجتماعی پایه هشتم   پاسخ فعالیت صفحه ۳ مطالعات اجتماعی پایه هشتم جواب فعالیت صفحه ۳ درس ۱ مطالعات اجتماعی هشتم   ۱ – گفت و گو کنید. الف) شباهت این دو ماجرا چه مواردی بود ؟ ب) در ماجراهایی که نقل شد، افرادی که …

ادامه نوشته »