5

کار حضرت فیل است

معنی ضرب المثل کار حضرت فیل است

معنی ضرب المثل کار حضرت فیل است

معنی ضرب المثل کار حضرت فیل است مفهوم و کاربرد ضرب المثل کار حضرت فیل است بازنویسی و ساده نویسی کار حضرت فیل است دو معنی و مفهوم کلی برای این ضرب المثل میتوان بیان کرد: 1- کاری بسیار سخت و دشوار می باشد. 2- کار بزرگ و سختی که …

ادامه نوشته »