بایگانی ماهانه: سپتامبر 2019

تصویرخوانی و صندلی صمیمیت صفحه 15 فارسی پنجم

تصویرخوانی و صندلی صمیمیت صفحه 15 فارسی پنجم

تصویرخوانی و صندلی صمیمیت صفحه 15 فارسی پنجم حل صفحه 15 فارسی پنجم تصویرخوانی و صندلی صمیمیت حل صفحه 15 فارسی پنجم صندلی صمیمیت 1- دیدن: تصویر را با دقت ببینید و به جزئیات آن توجه کنید. 2- اندیشیدن: برای درک ارتباط اجزای تصویر، فکر کنید و مطالبی را که …

ادامه نوشته »